THCulture - Tea Age Culture

00:00 | 00:00 track 1 | 10
thculture-tea-age-culture
THCulture-Tea Age Culture

THCulture - Tea Age Culture

rozmiar pliku:: 50.31 MB · ilość pobrań: 696

zamów album

recorded & mixed at: 2006-2009 Canal666 Studio

engineered by: Yogi

produced by: THCulture

published CD by: Canal666

THCulture:

Yogi - voice, guitars, bass, drums, loops, didgeridoo, samples, djembe

Additional:

Gideon Leavy - voice (Ghetto Palestine)

Flavio - voice (Motłoch)

słowa | lyrics

999

kry... kry... krytyczny stan

wre... wre... wreszcie umieram

ciało, ciało spala mnie

nic poza nim nie zostaje

jeden najwyższy w czterech osobach

na łożu śmierci witam się w każdej postaci dostępnej

pierwsza ma tylko twarz druga ma tylko mózg

trzecia ma tylko serce

czwarta, która sprawuje władzę, nie ma nic

pierwsza jest tylko pożądaniem druga oddaniem

trzecia współodczuwaniem

czwarta, która sprawuje władzę, nie czuje nic

czwarte ja, które sprawuje władzę nad żywiołami

nie ma nic

czwarte ja, które sprawuje władzę nad żywiołami

nie czuje nic

wszechmogący...

wszechwiedzący...

wszechwładny...

bezradny...

NIEPOKÓJ

nie pokój

nie człowiek

nie wola

nie mowa

niepokój

nieczłowiek

niewola

niemowa

BIEGNĘ

wyprzedź świat zanim za nim nadążysz

biegnę coraz prędzej

aż do zniknięcia

z niezmierną prędkością

ponad wierzenia i zaklęcia

wyprostowany

niemal nie dwunożny

rozmnożony tak

że aż wymierający

biegnę coraz prędzej

spiesz się do swojej przyszłości

ktoś cię przecież może wyprzedzić

MOTŁOCH

motłoch jest własnym katem

nie potrzebuje już nadzorców

oto najwyższa forma

ludzkiego geniuszu

martwe lasy rąk

martwe lasy drzew

w najlepszej sztuce

ostatecznej zagładzie

wygraliśmy...

pokonaliśmy...

nas...

KORO NACJA

jak zawsze i wszędzie

im szybciej tym lepiej

kiedyś myślałem

teraz przestałem

o jutrze wczoraj

o zapomnianych wieczorach

za późno na wszystko

rok za rokiem rok

czym było

dojście do siebie

w drodze do nikąd

w otwartej ranie

koronacja odbywa się

w nurcie dobijania

OKNO

jest że to co widzicie

przez swoje okno tak piękne

że nie chcecie spojrzeć

przez żadne inne

widocznie tylko moja głowa

nie siedzi jak trzeba na karku

gdyż każdy inny wie

co mam robić czego zaniechać

mnie interesuje zniesienie kary za wolność

PROSTYTUTKI

nie przeżywać... wykorzystywać...

sprawdź czy jesteś modnym atrakcyjnym artykułem

społeczeństwo pieniądza forsa czyni cuda

jaka postać megalomanii wymaga od ciebie manii identyfikacji

produkt czy idea

z każdą chwilą w tych czasach

rodzi się coraz większe pragnienie

rodzi się na nieszczęście

tylko na to nas stać

więcej, chcieć więcej

coraz bardziej chcieć

o wiele za dużo

nie do wiary bez miary

czy nie widzicie pustki sukcesu jałowości osiągnięcia

nicości ludzkiego wysiłku

nowy człowiek ma nogi i ręce pije krew je pieniądze

pije krew, je pieniądze

prostytutki życia nie potrafiące poderwać tylko jednego klienta

jedyną niewiadomą jest cena za którą chcesz siebie sprzedać

tylko siebie nie potrafią poderwać tylko siebie

nie przeżywać... wykorzystywać...

GHETTO PALESTINE

czy jest to jakaś różnica

czy gwiazda jest godłem czy swastyka?

AWARIA SYSTEMU

pożądanie systemu

brakiem rzetelności

gdybyś patrzył uważnie

widziałbyś wszystko w ruchu

JOHNNY CYBORG

odmóżdżony cyborg

otumaniony nieustannym transem

onanii konsumpcyjnej

spełnia rolę ogniwa

napędzającego w kolektywnym wysiłku

potężne agregaty

ekonomicznych koniunktur

rozrastającej się i doskonalącej bez celu struktury

bez celu stuktury...

struktury...

999

Cri... cri... critical state

Fi... fi... finally I die

Body, body’s burning me down

There’s nothing else left

One supreme in four persons

On my deathbed I greet in every possible form

First has only a face second only a brain

Third only a heart

Fourth which yields power has nothing

First is only desire second devotion

Third compassion

Fourth which yields power feels nothing

The fourth self which yields power over the elements

Has nothing

The fourth self which yields power over the elements

Feels nothing

Almighty...

Omniscient...

Omnipotent...

Helpless...

RESTLESS

rest less

human less

freedom less

speech less

rest less

human less

freedom less

speech less

I’M RUNNING

Get ahead of the world before you can catch up with it

I’m running faster and faster

Till I disappear

With extreme speed

Beyond beliefs and magic spells

So straight

almost not bipedal

so reproduced

that almost extinct

I’m running faster and faster

Rush to your future

Somebody can get ahead of you

THE RABBLE

The rabble is its own decapitator

doesn’t need supervisors anymore

it is the highest form of genius

human genius

dead forests of hands

dead forests of trees

in the best play

the ultimate extermination

we’ve won...

we’ve beaten...

us...

CORO NATION

As always and everywhere

The sooner the better

Once I thought

Now I stopped

About tomorrow yesterday

About forgotten evenings

Too late for everything

Year by year by year

What was

Pulling myself together

On the way to nowhere

In an open wound

Coronation takes place

In the current which puts out of misery

WINDOW

Is what you see

Through your own window so beautiful

That you won’t look

Through any other

It seems that only my head

Is not screwed on straight

‘cause everybody else knows

What I should do and what give up

I’m concerned with abolishing the penalty for freedom

PROSTITUTES

do not feel… but abuse

check if you are a fashionably attractive commodity

society of money dough works wonders

what form of megalomania requires identification mania of you

product or idea

with every moment these days

bigger and bigger desire is born

is born bringing misfortune

it’s all we can do

more, want more

want more and more

much too much

unbelievable and boundless

can’t you see the void of success sterility of achievement

nothingness of human effort

new man has arms and legs drinks blood eats money

drinks blood, eats money

prostitutes of life that can’t pick up only one client

the only unknown is the price you want to sell yourself for

they can’t pick only their selves up only their selves

do not feel... but abuse...

GHETTO PALESTINE

Does it make any difference

If the star is the emblem or swastika?

SYSTEM FAILURE

the desire for the system

lack of probity

if you watched carefully

you’d see everything in motion

JOHNNY CYBORG

Brainless cyborg

Stupefied by endless trance

Of consumptive onanism

Plays the role of a link

Propelling in the collective effort

Mighty generators

Of economic booms

Of expanding and perfecting itself aimlessly structure

Aimlessly structure...

structure...

strona nie używa cookies, nie szpieguje, nie śledzi
urządzenie: computer
kraj · miasto: US · Ashburn
przeglądarka: CCBot 2 · platforma:
licznik: 0 · online: 666
created and powered by:
00:00
00:00
zamknij