THCulture - Individual

00:00 | 00:00 track 1 | 7
thculture-individual
THCulture-Individual

THCulture - Individual

rozmiar pliku:: 40.15 MB · ilość pobrań: 314

zamów album
thculture bandcamp

recorded at: 2017 Canal666 Studio & BigBit Studio

recorded by: THCulture & Jacek Młodochowski

mixed by: Yogi

mastered by: Andrzej Karp

produced by: Yogi

published by: Canal666

cover: Mirek Iskra

THCulture:

Yogi - voices, guitars, bass, rhythm, virtual instruments, words

Wawrzyniec Fularz - drums

Additional:

Mucha - voice

Dominik Muszyński - djembe, tabla, darbuka, bongos

Joseh - bass concept

Greg Hura - words

Jon Rappaport - words

Mat Messerschmidt - reading a fragment "The Ego and His Own" by Max Stirner

WWP - words, voice

słowa | lyrics

KULTURA

szybciej i szybciej

nie wolno

wolno nie wolno

wolno nie wolno

dzień jak co dzień

wstajesz i łżesz

bądź pewien ktoś

płaci krwią gdzieś

buta kroczy

przed upadkiem

nic nie jest wieczne

będziesz świadkiem

z chwilą wyrażenia

własnego zdania

zaczynają się

prześladowania

wszystko na sprzedaż

nic do kupienia

kultura to sztuka

dziedziczenia

klucz jest tam

gdzie nie ma zamku

szybciej i szybciej

nie wolno

wolno nie wolno

wolno nie wolno

WOLNOŚĆ

prostota w plątaninie

siła która nie ma sobie równych

bez niej wszystko więdnie

wpasowane w program

ludzie świadomie lub nie 

kojarzą wyłącznie w granicach systemu

liczą na to co dostarczone

roli nie wybierają samemu

takie myślenie jest formą kontroli

takie myślenie jest formą kontroli umysłu

centralny wizerunek jest kłamstwem

matryca pokazuje się pływa w polu widzenia

wspólny, hipnotyczny obraz nałożony

w celu jednostki mocy zmniejszenia

wolność to naturalny stan bycia

to nie odchodzi to jest podstawą

życia, które może być wybrane

życia, które może być przeżywane

zrozumieć swoją siłę

swoją energię swoją dynamikę

popełnić indywidualny ruch

w kierunku bramki władzy poza Matrycę

CHAOS

maltretowane

społeczeństwa

mają dość

okrucieństwa

ten kto ma maszynę

do drukowania papieru

kupuje co posiadasz

celując z rewolweru

chcesz wiedzieć kto rządzi

nie musisz kombinować

wystarczy że się dowiesz

kogo nie krytykować

kogo nie możesz krytykować

na tym właśnie polega

ten system niewolnictwa

że jedynymi mogącymi mieć

własne zdanie są oni

a reszta

ma ich zdanie powtarzać

chaos to ziarno

wojna to żniwa

krew to pieniądze

lichwa jest chciwa

praca w niewoli

sługa spekulacji

kredyt na kredyt

sedno eksploatacji

maltretowane

społeczeństwa

mają dość

okrucieństwa

TERROR

rozpocznij wcześnie

indoktrynować dzieci

a społeczeństwo

będzie się zmieniać

prawo i przymus

polityczna poprawność

nadzór i edukacja

przeprogramowanie

jest pomysł, że populacje

mogą być uwarunkowane

że ludzie to psy Pawłowa

bio-maszyny zaprogramowane

sprzedają to jako

postęp społeczny

to absurdalne

i niebezpieczne

dział sprzedaży obiecuje

komfort i wygodę

eliminację lęku

i bierną akceptację w nagrodę

inżynierowie społeczni

tworzą nowe gatunki

którym nie będą potrzebne

żadne prawa

ludzie będą robić

to co trzeba

bo powiedzą im o tym

ich zmodernizowane mózgi

automatycznie

bez kontemplacji

niezależnej myśli

koniecznej

wymaganej

albo możliwej

świadomej

konsekwencji

we wszystkich tajnych operacjach

na tej planecie

wywołujących przemoc i chaos

jest jeden zamiar

przekonać mieszkańców

że ludzie są zbyt niebezpieczni

by mieć prawo do życia wolnego

i muszą być dostosowani

POKÓJ

plan imperialny

wyzysk kolonialny

rząd globalny

niewybieralny

rasizm doktrynalny

nadzór totalny

czip wszczepialny

programowalny

dowód namacalny

ubój rytualny

szept błagalny

niesłyszalny

GRUPA

religia globalizmu

Grupa kultywowana

kampania pranie mózgu

jest zaawansowana

konstrukt wielkie My

części zintegrowane

tworzy problemy których Grupa

wydaje się jedynym rozwiązaniem

co z twoim umysłem

jego oryginalnością

unikalną percepcją

poglądów niezależnością

zmiecione w pośpiechu

w kierunku "lepszego świata"

jeśli nie należysz do Grupy

krucjata cię rozgniata

samowystarczalna

nazbyt dociekliwa

jednostka niezależna

byłaby uciążliwa

mogłaby odróżnić

jedno od drugiego

z tym co myśli grupa

nie mieć nic wspólnego

odkryj w sobie moc

samowystarczalności

albo zamień ją za nic więcej

niż iluzję przynależności

cywilizacje i imperia

wznoszą się upadają

przychodzą i odchodzą

jednostki pozostają

GMO

takie pitu, pitu a tak naprawdę chodzi o to

by krok, po kroku

niby w imię postępu i tym podobnych bzdetów

wprowadzić hodowlę ludzi

człowieka będzie robić się na zamówienie

kupować jak produkt

nowy wspaniały świat się zaczyna

takie ludzkie GMO

żołnierz, sportowiec, pracownik, niewolnik

maskotka do rozrywki

nowy wspaniały świat się zaczyna

takie ludzkie GMO

CULTURE

faster and faster

not slow

slow is no-go

slow is no-go

day in, day out

you wake up and lie

be sure that somebody

pays with blood somewhere

arrogance treads

ahead of collapse

nothing is eternal

you’ll witness

at the moment of expression

of your opinion

persecution

begins

all for sale

nothing to buy

culture is the art

of inheritance

the key is where

there’ no (c)lock

faster and faster

not slow

slow is no-go

slow is no-go

FREEDOM

simplicity in the tangle

force that has no match

all shrivels without it

adjusted to the program

people consciously or not

associate only within the limits of the system

depend on what is delivered

their roles are not chosen by themselves

such thinking is a form of control

such thinking is a form of mind control

the central image is a lie

matrix appears floats in plain sight

common hypnotic image imposed

to lessen the power of the individual

freedom is the natural way of being

it doesn’t go away it’s the basis

of life which can be chosen

life which can be lived

to understand own power

own energy own dynamics

commit an individual move

towards the gate of power beyond the Matrix

CHAOS

maltreated

societies

are fed up with

cruelty

those who have the machine

for printing paper

buy what you own

taking aim with a revolver

you want to know who rules

you don’t need to be figuring

enough when you get to know

whom not to criticize

whom you cannot criticize

it’s how this system

of slavery works

they are the only ones

who can have their own opinion

the rest

has to repeat their opinion

chaos is seed

war is harvest

blood in money

usury is greed

work in slavery

servant of speculation

credit on credit

the core of exploitation

maltreated

societies

are fed up with

cruelty

TERROR

start early

to indoctrinate children

and the society

will change

law and coercion

political correctness

supervision and education

reprogramming

an idea that the population

can be conditioned

that people are Pavlov’s dogs

programmed bio-machines

they sell it as

social progress

it’s absurd

and dangerous

the sales department promises

comfort and convenience

elimination of fear

and passive acceptance as a reward

social engineers

create a new species

that won’t need

any laws

people will do

what they should

because their modernized brains

will tell them about it

automatically

without contemplation

independent thought

necessary

required

or possible

conscious

consequence

in all secret operations

on this planet

wreaking havoc and violence

only one intention

to persuade the inhabitants

that people are too dangerous

to have the right to live freely

and have to be adjusted

PEACE

plan imperial

exploitation colonial

government global

unelectable

racism doctrinal

surveillance total

chip implantable

programmable

evidence palpable

slaughter ritual

whisper implorable

inaudible

GROUP

religion of globalism

Group cultivated

brain-washing campaign

is advanced

the construct of great Us

integrated parts

creates problems to which Group

seems to be the only solution

what’s with your mind

its originality

unique perception

of views independence

swept in a hurry

towards “a better world”

if you don’t belong to Group

the crucible crashes you

self-sufficient

over-inquisitive

individual being

would be troublesome

could tell the difference

between one and the other

to have nothing in common

with what Group thinks

within yourself discover power

of self-sufficiency

or exchange it for nothing more

than an illusion of belonging

civilizations and empires

rise and fall

come and go

individuals stay

GMO

such blah blah blah but it’s really all about

step by step

supposedly in the name of progress and crap like that

to introduce human farming

men will be custom-made

bought as products

the new brave world begins

kind of human GMO

soldier, athlete, worker, slave

mascot for fun

the new brave world begins

kind of human GMO

strona nie używa cookies, nie szpieguje, nie śledzi
urządzenie: computer
kraj · miasto: US · Ashburn
przeglądarka: CCBot 2 · platforma:
licznik: 0 · online: 666
created and powered by:
00:00
00:00
zamknij